Pact-sessie

‘Meer koopkracht voor werkende minima’

28 maart 2019, RAI Amsterdam

De aandacht groeit voor mensen die werken maar desalniettemin een inkomen hebben onder 120% van het wettelijk minimum inkomen en daardoor niet in staat zijn om volledig mee te doen in de maatschappij. Dat blijkt ook uit het grote aantal en de diversiteit aan bezoekers van de 020-sessie met dit onderwerp op donderdag 28 maart in de RAI. 

 

Wat speelt er?
In de plenaire sessie geeft Renske Hoedemaker inzicht in de cijfermatige achtergrond van deze groep mensen.  Er blijken significante verschillen tussen werkende met een (aanvullende) uitkering die bekend zijn bij de gemeente en goed te bereiken met voorzieningen en werkende zonder uitkering en ZZP-ers die veel meer buiten beeld blijven.

Download hier de presentatie

 

Practor Marieke Gervers vertelt wat Square en partners doen voor schoolverlatende MBO-ers waar een ZZP- of flexibele arbeidsrelatie inmiddels de norm blijkt. Een aantal werkende die in een minima situatie verkeren, geeft aan wat het betekent om te werken en niet rond te kunnen komen en hoe lastig dit voor hen te doorbreken is.

Wat kan er gedaan worden?
Ruim 80 deelnemers geven in drie werksessies met behulp van de “Durf te vragen” methode aan wat de belangrijke vraagstukken zijn om de problematiek aan te pakken en dragen oplossingsrichtingen aan. Dit gebeurt rond drie hoofdvragen; wat zijn de belemmeringen voor werkende minima; hoe kan de doelgroep gevonden en bereikt worden en; wat is de rol van de gemeente?

Uit de sessies komt een zeer rijk beeld door de inbreng van én interactie tussen de zeer diverse groep deelnemers bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, sociale initiatieven en mensen uit de doelgroep en medewerkers van de gemeente.

Aan de slag
Wethouder Marjolein Moorman sluit de dag af en geeft aan zeer blij te zijn met de aandacht voor het onderwerp en de verzamelde uitkomsten. Voor het college is dit een belangrijk onderwerp en momenteel wordt er beleid voor werkende minima opgesteld. De uitkomsten bevestigen enerzijds onderdelen waar al aan gewerkt wordt, maar geven anderzijds ook nog nieuwe inzichten en ideeën die nog meegenomen kunnen worden. Daarnaast zijn er partijen die hebben aangegeven dat zij een rol kunnen en willen spelen bij het implementeren en communiceren van oplossingen.

KOOPKRACHT voor werkende minima, een gecompliceerd onderwerp dat de komende tijd onze aandacht en inspanning verdient en waarmee we op 28 maart met elkaar een goede start hebben gemaakt.

Bedankt voor jullie input!

Pact voor Amsterdam

Heb je vragen?

×
Pact Amsterdam